четвъртък, 5 октомври 2017 г.

Уроците на УНИЦЕФ - Справедливост и Глобални цели за устойчиво развитие

Учениците от ЧОУ Банкерче започнаха дейностите по европейския проект "Ти и аз - ние сме еднакви", Програма Еразъм+, 2017-1-FR01-KA219-037223_6. 
Участници в проекта са 6 училища от европейски страни - България, Франция, Турция, Чехия, Италия и Португалия.
Проектът има за цел да провокира  учениците от училищата партньори промяна в поведението, уважение към различните култури,  повишане знанията  за правата на човека (включително правата на детето). За да постигнем цели като самоуважение, толерантност, запазване на човешкото достойнство, грижа и съпричастност, се нуждаем от шанс да споделяме и обменяме опит, мнения и посещения. 

Партньорите в проекта ще следват четирите 

общи принципа на Комитета на ООН за правата на детето, които ще помогнат за тълкуването на конвенцията и по този начин ще ръководят нейното прилагане.

1. Недискриминация: всички деца трябва да се ползват с правата си и никога не трябва да бъдат подлагани на никаква дискриминация.

2. Най-добри интереси на детето / децата, особено когато са много млади, уязвими и се нуждаят от специална подкрепа, за да могат да се възползват напълно от правата си.

3. Правото на оцеляване и развитие

4. Зачитане на възгледите на детето

Тези четири принципа допринасят за общо отношение към децата и техните права. Те се основават на идеята, че децата също са равни като човешки същества.
Още през месец септември учениците от ЧОУ Банкерче се запознаха с Конвенцията на ООН за правата на децата. Последваха дейности, предложени от УНИЦЕФ.По време на занятията учениците обсъдиха термини кето: справедливост, неравенство, право, необходимост, задължение и др.https://www.unicef.org/bulgaria/Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.


Няма коментари:

Публикуване на коментар