сряда, 28 март 2018 г.

Проектна дейност - методи, І-ва част


По време на дейностите, свързани с темите на проекта по Програма Еразъм+ "Ти и аз - ние сме еднакви",№ 2017-1-FR01-KA219-037223_6, преподавателите от ЧОУ Банкерче използваха различни методи, които бяха споделени с партньорите. Темите и очакваните резултати на проекта пряко кореспондират със същите от учебното съдържание по дисциплините: Природни науки, Гражданско образование, Роден език, Английски език, Изкуства. 
Така, при проектната дейност, екипът постига  две главни цели:
- интерактивно обучение – заложено в стратегията на училището;
- прилагане и споделяне с партньорите на различни методи за обучение  – заложено в методиката на проекта.

Предлагам снимков материал, който представя използваните методи:

• Дискусии по класове, проведено от учител:

  • Методи: беседа;  мозъчна атака; устна реч; Използване на образователни филми.
  • Предмети: Български език, География; Природни науки, Гражданско образование, 

Създаване на речници на езиците на партньорите: учениците създадоха картини от думи, свързани с правата на децата, на езиците на партньорството чрез електронната платформа wordart - методът е интегриран в часовете по Български език, Английски език, Компютърни технологии, изкуство.

• Проучване на библиотеки по теми или проблеми - учениците имаха за задача да намерят народни приказки на народите от страните партньори. В час по литература те ги разказваха и заедно откривахме еднаквите послания в тях.


• Практическа дейност, наблюдение, създаване на Дневници - във връзка с индивидуалните проекти по Околен свят учениците създадоха дневник, в който описаха етапите на опита - разлагане на хранителни отпадъци и неразлагане на пластмасови отпадъци. Този опит помогна за осмисляне на темите от проекта:
- замърсяване на почвата и въздуха;
- производство на биогаз.

Дейностите са интегрирани в часовете по Български език, Околен свят, Математика.
Претворяване на идея в картината, групов проект - учениците илюстрират правата на децата.

  • Предмети: Български език, Математика, Изкуство:


  - Видове замърсявание на почвата, водата и въздуха:
-Методи:Използване на филми, образователни филми, беседа от учител, проучване, използване на ИКТ, споделяне на опит;
 - Предмети: Български език, Английски език (филмчета),Околен свят, Изкуство:
• Игри и симулации игра за толерантност - Гражданско образование, Час на класа:


 празник на бащата - Околен свят, Гражданско образование, Час на класа:Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Няма коментари:

Публикуване на коментар