понеделник, 30 септември 2019 г.

ОТЧЕТ по проект № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 „Ти и аз – ние сме еднакви”


ОТЧЕТ
по проект № 2017-1-FR01-KA219-037223_6 „Ти и аз – ние сме еднакви”
„You and me - we are the same”
по програма „Еразъм+” – Ключова дейност 2, координатор Франция
партньори от Италия, Португалия, Чехия и Турция
м. септември 2017г. – м. септември 2019г.

Ø Поетапното изпълнение на планираните дейности и мероприятия;
Ø Участието в работните срещи в България (организатори) и партньорските организации във Франция, Италия, Португалия и Чехия;
Ø Проведените занятия с учениците от ЧОУ „Банкерче“;
Ø Разпространение на резултатите - поетапното разработване и публикуване на статии, снимков материал, видеоматериали и др. в сайта на училището, e-twinning, платформите на Еразъм+, платформата на училището-координатор от Франция, блога на проекта (на английски език),YouTube, блога на координатора (на бълг. език), социалните мрежи и др.

ТЕМА
ВРЕМЕ
МЯСТО
МЕЖДУПР. ВРЪЗКИ
ДЕЙНОСТИ, МЕРОПРИЯТИЯ, МЕТОДИ
ЛИНКОВЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Начало
Септември
2017
ЧОУ Банкерче

Информиране на ученици и родители за проекта.

Здравей
Септември
2017
2 уч. часа- ЧК, СП

ЧОУ Банкерче
ГО
Изписване на думата „здравей“ на европейските езици.

Справед-ливост
Октомври
2017

2 уч. часа- ЧК, СП


ЧОУ Банкерче
ГО, История, ПН (необходими условия за живот)
Провеждане на урок на тема „справедливост“ по материали на УНИЦЕФ във втори клас.
-Дискусия;
-Игра по сценарий на УНИЦЕФ.


Конкурс за лого в училище
Октомври
2017

4 уч. часа-
ИИ,Ателие
ЧОУ Банкерче
ЧК,ИИ

- Знак – рисунка.
- Какво означава лого?
- Как логото да изрази идеята на проекта?
Карта на Европа
Октомври
2017

2 уч. часа- ЧК,СП
ЧОУ Банкерче
ОС, История, География, ГО
Учениците изработиха карта на Европа с посочване на държавите, участващи в проекта. Всяко дете залепи изработената карта в албумчето си (интерактивна форма на обучение).
Право на име и националност.

Знамена на държавите участници в проекта
Октомври
2017

4 уч. часа-
ТП, ЗИ
ЧОУ Банкерче
ТП, ГО
В часовете по ТП се изработиха знамената на държавите участници в проекта. Техниката за изработване е торцуване. Учениците изработиха малки топчета от салфетки и с тях апликираха цветовете на знамената. Дейността изисква време, така учениците запомниха цветовете и символите на знамената. Получиха се апликации – гоблени.
Създаване на Еразъм- кът
Октомври
2017

1 седмица
ЧОУ Банкерче
ИИ, ГО
Информационни материали за Еразъм+ - брошури от ЦРЧР, плакати на учениците.

Символи на държавите
Октомври
2017

2 уч.часа-ИИ
ЧОУ Банкерче
ИИ, ИКТ, АЕ, БЕЛ
В часовете по ИИ учениците изработиха материали за символите на всяка държава. Проучиха тяхното значение в интернет пространството (файлове за оцветяване). Подготвиха рисунки с националните носии.
Право на име и националност.
Конвенция-та за правата на децата
Октомври
2017

4 уч.часа- ЧК, ЗИ, ИИ
ЧОУ Банкерче
БЕЛ, История,
ГО, ИИ
Учениците четоха книжките с адаптираната версия на Конвенцията за правата на децата, подарени от УНИЦЕФ България. След груповото обсъждане получиха задача да нарисуват картинки (да визуализират), представящи правата. Следващата задача беше да открият картинки, подходящи за изобразяване на правата на децата в стари вестници и списания и да изработят плакат.
- Четене;
- Лекция на преподавател;
- Филм на УНИЦЕФ;
- Използване на материали от външни;
- Организации като ресурс за проекта;
- Мозъчна атака;
- Дискусии;
- Устна реч;
- Флаш карти
Всички плакати бяха изложени в коридора на училището.


Глобални цели на ООН

Октомври
2017

2 уч.часа-
ГО, ЗИ
ЧОУ Банкерче
ГО, ИИ, БЕЛ, АЕ
Запознаване с Глобалните цели на ООН до 2030 г.
Игри за Глобалните цели – УНИЦЕФ,плакати.


Песни
Октомври
2017

2 уч.часа-Музика
ЧОУ Банкерче
Музика, АЕ
Подготовка за работната среща-разучаване на песни, свързани с темата за правата на децата.
Ден на бащата
Ноември
2017

Извънучебно време
ЧОУ Банкерче
ГО,ОС , БЕЛ
Празникът се проведе със съдействието на Асоциация Родители и Цвета Брестнишка. Екипът на проекта се срещна с представители на указаната организация и разказа подробно за проекта „Ти и аз – ние сме еднакви“. От Асоциацията ни бяха представени плакати, книжки за родителите и методика за организиране на такъв празник. Ученици и родители участваха заедно в игри и задачи, които провокираха децата да покажат знанията си по ГО. След това се сформираха екипи между участниците за изпълнение на задача, свързана с правото на децата да имат дом и семейство.
-Театър;
-Ролеви игри;
-Използване на общностни или местни ресурси.
Правото на децата да имат дом и семейство.

Ден на толерант-ността
Ноември
2017

2 уч.часа – ЗИ
ЧОУ Банкерче
ЧК, ОС, ГО
Терапевтични приказки за толерантност от книгата на Цвета Мишева-Алексова „Защо все аз?“.
Развиване на социални умения.

Ден на християнс-кото семейство
Ноември
2017

2 уч.часа-ЗИ
ЧОУ Банкерче
ГО, ОС, История
Среща с отец Божидар от новия православен храм „Въздвижение на Светия кръст Господен “ в квартал „Лозенец“. Разговор за семейните ценности в присъствието на родители на ученици от ЧОУ Банкерче.

Презента-ция на ЧОУ Банкерче

Ноември
2017

Извънучебно време
ЧОУ Банкерче

Екип на проекта.
Трансна-ционална работна среща и дейност С1
Ноември
2017
ЧОУ Банкерче

Приложен отчет на отделен файл.


Stop Motion
Ноември
2017

2 уч.часа- ЗИ
ЧОУ Банкерче
ИКТ, ТП
Учениците от ЧОУ Банкерче използват мобилните си устройства за да развиват креативното мислене. През този първи час за работа с приложението Stop Motion те работиха по групи. Тема не беше зададена. Всяка група избра своя тема и материали за работа. Учениците разучиха приложението и възможностите за работа с него. Всяка група създаде свое филмче – кратко, но вдъхновяващо!

„Приказки за горите и животнитe“ с WWF Bulgaria
Декември
2017

2 уч.часа – извънучилищно мероприятие
НДК
ПН, БЕЛ
Участие в събитие на WWF Bulgaria в НДК по покана на Нели Дончева – експерт и консултант по проектните дейности.Благотво-рителен базар
Декември
2017

2 уч.часа -ЗИ
ЧОУ Банкерче
ИИ,ТП
Участие с материали, изработени от ученици, на Коледния базар на Ротари клуб Балкан, София (пред Народния театър „Иван Вазов“). Събраните средства бяха дарени на отбора по баскетбол на хора в инвалидни колички. Толерантно отношение към хората с увреждания.

Участие в съвместен Коледен базар с ЧПГ Банкер
Декември
2017
ЧОУ Банкерче
ИИ,ТП

The words of friendship
Декември
2017

3 уч.часа – ЗИ
ЧОУ Банкерче
БЕ, чужди езици, ИКТ
Повторно четене на Конвенцията по групи;
Изваждане на основните (опорни) думи от текстовете;
-Превод на думите на езиците на партньорите – чрез мобилни приложения на телефоните;
-Създаване на речници;
-Изработване на фигури с думи в платформата –https://wordart.com/
The right to love and understanding.
Запознаване с приказки от страните на партньорите
Декември
2017
2 уч.часа-БЕ,ИИ
ЧОУ Банкерче
Задача за домашно

БЕ, ИИ
Запознаване с приказки от страните на партньорите – откриване на общите човешки ценности в тях. Изработване на илюстрации към произведенията.

Творческо студио
Януари –март
2018

ЧОУ Банкерче
ИИ, БЕ, ТП
Индивидуални и групови проекти за изразяване на мнения.
Правото на децата да творят и да изразяват мнение


Проектните дейности през периода януари – април са представени в клипа:Честване на думата благодаря
Януари
2018

ЧОУ Банкерче
ИИ
11.01 – световен ден на думата „Благодаря”

Дейности на тема „Околна среда“
Февруари
2018
ЧОУ Банкерче
БЕ, ПН, ГО
Какво означава „околна среда“ – проект
-Учениците бяха разделени на групи;
-Всяка група имаше за задача да изработи макет на околна среда на група животни според средата им на живот и грижите за тях (селскостопански животни, диви животни и домашни любимци).
-Учениците проучваха информация в интернет, използваха мобилните си телефони, създаваха проекти;
- Макетите бяха изработени от различни материали, главно от използвана хартия;
-Този материал е свързан с учебното съдържание по ОС;
- Проучване;
- Мозъчна атака;
- Дискусии;
- Устна реч – презентиране.
Правото на децата да имат чиста околна среда.


Растения - проект
Февруари
2018

2 уч.часа-ОС,ЗИ Неограничени часове, до края на изпълне-нието на проекта
ЧОУ Банкерче
ПН, ИКТ, ЗИ
Групова работа на тема „Видове растения според вида на стъблото“. Темата е свързана с осъзнаване на необходимостта от опазване на природата и чистата околна среда.
Етапи на задачата:
- Учениците бяха разделени на групи;
- Всяка група получи задача да направи интерактивен плакат за растенията – дървета, храсти, цветя;
- Учениците проучваха, обсъждаха и така учеха урока по ПН;
- Всяка група представи пред останалите своя проект и разказа как групата е достигнала консенсус;
- Визуализация чрез рисунки;
- Изложба в училище.

БЪДИ ЗЕЛЕН- послания
Февруари
2018
Гората в българската литература
Март
2018
ЧОУ Банкерче
БЕ, История, ИИ
Учениците от шести и втори класове на ЧОУ "Банкерче" проведоха усилена подготовка за предстоящата работна среща във Франция. Шестокласниците подготвиха презентация по темата. Те свързаха символиката на гората от българската възрожденска литература ("Хубава си моя горо" на Л.Каравелов) с огромното значение на горите в нашето съвремие. Второкласниците се включиха в илюстрирането на българския бит и история от времето на възрожденската литература.
- Дискусия;
- Образователни филми за Л.Каравелов и историческата ситуация;
- Гората като образ в българската литература;
- Ролята на горите за природата
- Подготовка на презентацията за работната среща във Франция на тема.
Правото на децата на чиста околна среда


Участие в проект на ЧПГ Банкер
Март
2018
ЧОУ Банкерче

Участие на децата с материали в Благотворителни базари (Баба Марта и Великден) по проект на гимназистите от ЧПГ Банкер за възстановяване на чешма на Витоша.
Правото на децата на чиста околна среда

Да запазим Земята – песен
Март
2018

4 уч.часа –Музика, ЗИ
ЧОУ Банкерче
Музика, Англ.език
Песен-поздрав от второкласниците за участниците в работната среща във Франция през април.
Ден на водата
Април
2018
4 уч.часа – СП, ЗИ
ЧОУ Банкерче
ОС, ИИ
-Учениците проучиха информация в интернет и енциклопедии;
- Изработиха плакати и рисунки за албумчетата си;
- Визуализация чрез рисунки за изложба в училище.
 „Правото на децата да живеят в чиста околна среда“
Април
09-13.04.
2018г

Дейност С2
Collège Marie Mauron – Франция, Файонс

Тренинг на ученици

Как да намалим отпадъците – обмен на добри практики
Април
09-13.04.
2018г

Дейност С3
Collège Marie Mauron – Франция, Файонс

Краткосрочно обучение на училищен персоналОпит с буркани
Април
2018
Около 10 дни
Задача за домашно
ПН (опит от уч.тетрадка по ОС),Мате-матика
Практическо занимание у дома
Направи следния опит:
Напълни 2 стъклени буркана с чиста вода. Сложи в единия хранителни отпадъци. В другия сложи хартия,пластмаса, гума и др.Затвори ги плътно и ги отваряй, когато проследяваш случващото се. Остави ги да престоят няколко дни. Попълни в таблицата какво наблюдаваш:
- Цвят и мирис на водата.
- Реакции на гниене в букана с хранителни отпадъци.
- Обясни защо трябва да пазим водата чиста.
Изводите са свързани с темите:
- Нуждата от опазване на природата – хартията се разлага, но пластмасата и гумата – не;
- Време на разпадане на материали – графики и таблици;
- Производство на биогаз – миризмата от разлагането на храната в буркана и газовете издуват затворената капачка.


Замърся-ване на околната среда
Април
2018

Около 1 седмица
6 уч.часа-ЗИ,ПН
ЧОУ Банкерче
БЕ, АЕ, ПН, ИКТ, ИИ
- Проучване по групи на замърсители;
- Обсъждане;
- Гледане на филмчета от makemegenious.com;
- Обсъждане на термините на английски език;
- Визуализация чрез рисунки;
- Изложба в училище;


Природо-защитни дейности на хората

Април
2018

Около 1 седмица
 7-8 уч.часа- ЗИ, СП
ЧОУ Банкерче
БЕ, ПН, ИИ
Напиши своите предложения за природозащитни дейности.
Обсъди го с екипа си.
Нарисувай подходящо изображение.
- Проучване;
- Групова работа;
- Мозъчна атака;
- Дискусии;
- Устна реч.

Как да намалим отпадъците?
        Май
2018

ЗИ, СП
ЧОУ Банкерче
БЕ, ПН, ИИ
- Проучване;
- Анализи;
- Мозъчна атака;
- Дебати;
- Дискусии;
- Устна реч;
- Презентиране- рисунки;
-Търсене на снимки и илюстрации в интернет;
- Презентации и филми за работните срещи във Франция.
Част от рисунките бяха ламинирани и подарени на участниците в работната среща във Франция.

3R дейности
Май
2018

2 седмици-ЗИ, СП
ЧОУ Банкерче
БЕ, ПН, ИИ
Беседа за символите на опаковките.
 Какво означава 3R - Reuse, Reduce, Recycle (да използваме повторно, да намалим отпадъците и да рециклираме). Тези дейности осъществихме с помощта на образователни филмчета от http://www.makemegenius.com/ Учениците научиха много английски думи, свързани с темите. Нарисуваха своите идеи.
Изработиха брошура със съвети как да бъдем „зелени“ – представена на работната среща във ФранцияИзкуство от отпадъци
Май
2018

1 месец-Ателиета, ЗИ
ЧОУ Банкерче
ТП,ИИ,ПН,
Математика
Изработване на Дърво на желанията от рециклирани материали:
- Осъзнаване идеята на 3R – да използваме отпадъците за нещо полезно (проучване в интернет);
- Групова работа за изработване на конструкцията на дървото и клоните;
- Конструиране на основа на дървото брез дискусия (да стои изправено);
- Използване на техниката папиемаше за покриване на пластмасовата конструкция (използване на стари вестници);
- Изработване на пулпа от хартия – нагледно представяне на процеса на рециклиране на хартията;
- Изработване на листа, върху които учениците изразиха мнението си по въпроса: Какво очаквам от новата учебна година (през септември ще обсъдим мненията).
Довършването на дървото се извърши през лятната ваканция от екипа на проекта, заради безопасността на учениците (използвахме автомобилна боя).
Ден на Земята
Май
2 уч.часа- ИИ
ЧОУ Банкерче
ПН, БЕ, АЕ, ТП
Учениците проучиха информация в интернет и енциклопедии;
Изработиха плакати и рисунки за албумчетата си;
Учениците от първи и втори класове рисуваха и твориха заедно. Те създадоха проекти - колажи от стари вестници и списания
Посещение на ПП Витоша

Май
1 ден
ПП Витоша
ПН, ГО, Физкултура
Еднодневно практическо запознаване с целите и начините за опазване на околната среда с екип от еколог и треньор от СТД Мотен.

Денят на Европа
Май
2018

2 уч.часа- РР
ЧОУ Банкерче
ГО,
География, БЕ
В чест на Деня на Европа проведохме урок със заглавие: „Един магнит разказва“. Всеки ученик беше донесъл по 1-2 магнита от България или Европа от места, които е посетил. Направихме изложба . След това всеки ученик/магнит разказа за „себе си“.
- Проучване;
- Устна реч;
- Презентиране.
Всички заедно търсихме родната страна/град/забележителност на магнита върху картата на Европа.


Посещение на училище-то в Истанбул
25 май
2018
Турция, Истанбул
Координатор от ЧОУ Банкерче
- Изкуство от отпадъци – в ЧОУ Банкерче и училището в Истанбул;
- Да научим българско хоро – урок с ученици от турското училище.
- Обмен на идеи – допълнителна дейност по покана на турското училище.

Online exchange presentations about the educational systems in every country
Юни-юли
2018
ЧОУ Банкерче
Екип от ЧОУ Банкерче
The right to have an adequate education.


Юли
2018
ЧОУ Банкерче
Екип от ЧОУ Банкерче
Резултати от първата година – анкети, оценки, обобщение.


Юли
2018
ЧОУ Банкерче
Екип от ЧОУ Банкерче
Публикации.

Междинен отчет
Август
2018
ЧОУ Банкерче
Екип от ЧОУ Банкерче
Подготовка на междинен отчет.

Приятелство извън проекта
Август
2018


Благодарение на контактите между партньорите бе осъщестен езиков и културен обмен на ученици. Ученик от ЧПГ Банкер гостува на семейството на координатора от Франция(на една и съща възраст). След това синът на френския координатор гостува на българското семейство (показател за включването на ученици от ЧПГ Банкер в дейностите на ЧОУ Банкерче).
ВТОРА ПРОЕКТНА ГОДИНА

Благотвори-телно събиране на средства и книги
Септември
2018
ЧОУ Банкерче

При откриването на учебната година, г-жа Ненова обяви благотворителната кампания.
Представена е видеоимпресия за дейностите по проекта за първата проектна година.
Игра за осъзнаване на различията между хората
Септември
2018
1 уч.часа- ЧК
ЧОУ Банкерче
БЕ, ГО
Правото на децата да имат всичко, което им е необходимо за добър живот – игри.
Начин хората да се опознаят/да открият общи и различни характеристики чрез игра на People Bingo! За 15-20 минути участниците се смесват и търсят някой, който съответства на една от чертите на картата. Този човек трябва да се подпише в  полето на картата им. Първото лице, което ще получи бинго (пет в ред нагоре, надолу или напречно) печели! След играта се обсъжда различията и еднаквите характеристики на групата.
-Този материал е свързан с умения за бързина на четене на роден език;
- Мозъчна атака;
-Дискусии;
-Устна реч – презентиране.https://verginiav.blogspot.com/2018/09/blog-post.html

Благотвори-телно събиране на средства и книги
Септември – октомври
2018
ЧОУ Банкерче

Благотворителната кампания за събиране на книги и финансови средства за читалището в с. Долна Малина с активното участие на ученици, родители и учители.

Концерт – Долна Малина
Октомври
2018

Събота, в извънучебно време, с помощта на родителите.
Читалище в с.Долна Малина
ГО, Физкултура, ПН
През тази учебна година ЧОУ Банкерче създаде много тесни контакти с жителите на с.Долна Малина. Кметът Йонко Христов е млад човек, който се опитва да съживи района и да създаде условия за живот на младите хора, да развие културата на селото. Във връзка с началото на учебната година Директорът на ЧОУ Банкерче г-жа Ненова обяви събиране на средства вместо цветя за учителите с цел подпомагане на читалището в с.Долна Малина. През следващите два месеца в училище бяха събрани парични средства и много книги. За Деня на будителите учители, ученици и родители посетиха с.Долна Малина. В читалището се състоя среща с кмета и обществеността, където г-жа Ненова представи  Еразъм + проекта "Ти и аз - ние сме еднакви", учениците и  участниците в него. След това връчи събраните средства и книги за библиотеката. Учениците представиха част от репертоара си от проектните дейности пред присъстващите. Няколко възрастни жители приеха гостите от ЧОУ Банкерче в домовете си и им показаха своите селскостопански животните. Учениците се запознаха отблизо с етапите на производство на пчелен мед. Разгледаха пчелните кошери, нагостиха ги с мед и лакомства.
В срещата участваха ученици и учители от ЧОУ Банкерче, включиха се и много родители. 
Правото на децата да имат всичко, което им е необходимо за добър живот
„Дни на Еразъм“
Октомври
2018

4 уч.часа- ЗИ,ТП,ИИ
ЧОУ Банкерче
БЕ, ГО,ТП
На 12 и 13 октомври 2018 г. Европейската комисия организира инициативата „Дни на Еразъм“. Учениците от ЧОУ Банкерче участваха в инициативата. Те подготвиха изложба със свои продукти, с която да отбележат огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“. На дървото, създадено от материали за рециклиране, учениците поставиха есенни листа, на които написаха правата на децата.
- Тази дейност е свързана с умения за четене на роден език;
-
Мозъчна атака;
- Четене на английски език;
- Дискусии;
- Устна реч – презентиране;
- Визуализация чрез плакат и рисунка;
-Представяне на продуктите пред ученици, учители, родители.

Огънят на чувствата – как да се справим с емоциите и чувствата
Октомври
2018

4 уч.часа –ЗИ,ТП
ЧОУ Банкерче
ГО,ТП
Подготовка на тренинг на ученици в Италия.
Част от израстването е развитието на съпричастност, способността да се разбират чувствата на другите. Докато децата остаряват, те се научават да включват другите в игрите, за да избегнат наранявания и започват да се свързват по-добре с тези, които са различни, отколкото са. Нашата дейност е фокусирана върху развитието на съпричастност, за да помогнем на учениците да станат по-чувствителни към невербалните комуникации със своите приятели.
Приказка-игра, която учи учениците какво да правят, когато сте ядосани. Цвета Мишева-Алексова - детски психолог и Милена Манова - психотерапевт са създали сборника с терапевтични приказки "Защо все аз?". Избраните ситуации представят често срещани конфликти, на които невинаги знаем как да реагираме. След всяка история авторите предлагат методика и игри, които помагат на учениците да разберат по-добре ситуацията.
- Казус;
- Ситуация;
- Мозъчна атака;
- Ролева игра;
- Дискусия;
- Изводи ;
- Визуализация – плакат.

Какво означава толерант-ност?
Ноември
2018

4 уч.часа-ЗИ,ИИ
Подготовка за работна среща в Италия.

ЧОУ Банкерче
БЕ, АЕ, ИИ, ИКТ, ГО
Учениците обсъдиха различията и приликите между хората. Те обясниха и представиха чрез рисунки ключовите думи на английски език за толерантността.
- Лекция на преподавател;
- Проучване;
- Използване на материали от външни организации като ресурс за проекта;
- Мозъчна атака;
- Дискусии;
- Устна реч;
-Визуализация на идеи и терминина плакати и рисунки;
- Изложба - всички плакати бяха изложени в коридора на училището. На закриването на учебната година отново бяха представени.
Правото на децата да имат всичко, което им е необходимо за добър живот
Правото на децата да бъдат възпитавани в дух на мир и толерантност.


Подготовка на народен танц за представяне на учениците на срещата в Италия
Ноември
2018

1 месец-
Народни танци
ЧОУ Банкерче
ГО, Музика, Физкултура
Занимания по народни танци.
Правото на всяко дете да има добър живот
23-30.11.
2018г
Дейност С4
Портичи, Италия


Среща тренинг на ученици в Портичи, Италия

Приказка за толерант-ността
Ноември
2018

2 седмици-
Подготовка в часовете по АЕ и ЗИ
Портичи, Италия

АЕ, ИИ, ГО
The story of Eli – театрална пиеса по материали от блога на психолога Кирил Кунчев http://kunchev.blog.bg/
Представителите на ЧОУ Банкерче представиха на сцената в училището в Портичи приказката, разработена от психолога К.Кунчев по идея на романа „Вълшебника от Оз“.
- Ролева игра;
- Казус;
- Ситуация;
- Дискусия;
- Изводи;
- Визуализация - рисунки.Подготовка на благотворителен базар за лечение на Станислава и за инвалидни колички
Декември
2018

1 месец- ИИ,ТП Предприема-чество
ЧОУ Банкерче
РЕ, ИИ, ИКТ, ГО, Предприема-чество
Правото на децата да имат всичко, което им е необходимо за добър живот.


Благотво-рителна дейност
Декември
2018


Участие в благотворителен базар на Ротари клуб Балкан пред Народния театър за закупуване на инвалидни колички за баскетболисти.

Грамота от Ротари клуб Балкан
Защитени природни области в България
Декември
2018

3 уч.часа-ЧО,СП
ЧОУ Банкерче
РЕ, ИКТ, ИИ,ТП, ПН,ГО
Проектна дейност – защитени природни територии в България
Работата по проектните дейности – проект "Ти и аз - ние сме еднакви", Програма Еразъм+ - увеличава уменията на малките банкерчета да работят в екип, да презентират своите проекти. Любимата тема е темата за природата.
-Мозъчна атака;
-Проучване ;
-Анализ по групи;
-Групова дейност;
-Дискусии;
-Устна реч;
-Визуализация чрез плакат;

Правото на децата да имат чиста околна среда
Подготовка за тренинга за ученици в Португалия
Януари
2019

4 уч.часа- ЗИ,ИИ
Подготовка за работна среща в Италия

ЧОУ Банкерче
РЕ,АЕ,ТП,ГО, ИКТ, ИИ
Подготовка на материали за две български културни традиции – Кукерство и връзване на мартеници.
Изработване на брошура с тези традиции. Изработване на кукерски маски и мартеници.
Създаване на клип с поздрав от участниците в тренинга.
Методи:
- Мозъчна атака;
- Проучване;
- Дискусии;
- Устна реч;
- Визуализация чрез рисунка;
-Съчиняване на текст описание на традиция;
- Изложба;
- Подготовка на брошура.
Правото да се съхраняват традициите


Подготовка на народен танц
Януари
2019

1 месец-
Народни танци
ЧОУ Банкерче
ГО, Музика, Физкултура
Занимания по народни танци
Да празнуваме заедно!
Правото да се съхраняват традициите
Февруари
04-08.02.2019г

Дейност С5
Миранда до Корво, Португа-лия

Работна среща – тренинг на ученици

Подготовка за работна среща тренинг на ученици в Чехия
Интересни хора - игра
Март-Април
2019

2 уч. часа-ЗИ
ЧОУ Банкерче
РЕ,ГО, География
Игра
Материали:
Предварително се подготвят материали от вестници и списания (изрезки) на фотоснимки, изобразяващи различни лица или фигури на хора. Препоръчително е да бъдат подбрани хора от различен етнос, с различна религия, различни социални групи.
Провеждане на упражнението:
Водещият разделя групата на групи по 2-4 участници. Предоставя на всяка група по една снимка. Групите имат 3-5 минути време за работа.
Задачата е учениците да разгледат снимката и да отговорят на въпроси. Изслушва се всяка група и се търси общото и различното в отговорите на групите.
Цели:
-Активизиране въображението на участниците;
- Поощряване вербалната комуникация;
- Стартиране на разговор за стереотипите.
- Мозъчна атака;
- Проучване ;
- Анализ по групи;
- Групова дейност;
- Дискусии;
- Устна реч;
-Визуализация чрез плакат;
Играта е по материали на психолога К.Кунчев.
Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност
Упражнение за илюстрация на емоции - игра
Март
2019

2 уч. часа-ИИ, ЗИ
ЧОУ Банкерче
ГО, ИИ
Игра
Учителят разделя групата на подгрупи от по 3-4 човека. Всяка група получава листове и моливи. След това вика при себе си по един представител на група и тихо му съобщава дума, която означава емоция.
Участниците се връщат в групите си и мълчаливо започват да рисуват казаната им дума. Целта на групата е да се досетят за коя дума се касае. Водещият поставя като задача само първия път различни думи, а след това размества тези думи между групите с цел, една и съща дума да бъде илюстрирана по различен начин.
След завършване на играта участниците сравняват как едни и същи думи са били нарисувани от различните хора.
Играта е по материали на психолога К.Кунчев
Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност
Как да изразим и разпознаем различни емоции?
Март
2019
1 уч. час- ЧК
ЧОУ Банкерче

Част от израстването е развитието на съпричастност, способността да се разбират чувствата на другите. Докато децата израстват, те се научават да включват другите в игрите, за да избегнат наранявания и започват да се свързват по-добре с тези, които са различни, отколкото са. Нашата дейност, свързана с проекта през втората  година, е фокусирана върху развитието на съпричастност и толерантност, развитие на умения у учениците да станат по-чувствителни към невербалните комуникации със своите приятели.
Играта е по материали на психолога К.Кунчев.
Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност


Човешко домино – игра
Март
2019


Първият участник застава в центъра на стаята и обявява две свои характеристики, например: „От една страна аз нося очила” и вдига настрани лявата си ръка, „А от друга – обичам сладолед” и вдига настрани дясната си ръка. Участник от групата, който също носи очила се хваща за лявата ръка на водещият и обявява: „От една страна аз нося очила, а от друга – обичам котките” и вдига свободната си ръка. Трети участник, който обича сладолед се хваща за дясната ръка на водещия и обявява: „От една страна аз обичам сладолед, а от друга – обичам шоколад.” По този начин играта продължава, докато всички участници не станат част от доминото.
Играта е по материали на психолога К.Кунчев.
Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност
Подготовка за Великденските празници,
Благотворителна дейност
Април
2019

1 уч. час- ЧК
ЧОУ Банкерче
ГО
Среща с отец Божидар във връзка с Великденските празници – дискусия за вярата в ценности като милосърдие, истина, любов
Банкерчетата предадоха на отеца Великденска украса, изработена от тях. Със средствата от продажбата ще се закупят материали за децата от Неделното училище към храма.
Правото да се съхраняват традициите
Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност
Май
12-18.05.2019г.
Дейност С6
Zakladni skola Velke Nemcice, okres Breclav -  Чехия

Правото да бъдем възпитавани в дух на мир и толерантност


Закриване на учебната
Май
2018

Закриване на учебната година Плакатите на дъската за толе-рантността


Юни
2018


Collect the students' materials for a magazine “WE ARE THE SAME”.


Юни
2018


Evaluation, questionnaires.


Юли
2018


Evaluation, questionnaires.
Create a magazine “MY RIGHTS IN EU”.


Август – октомври
2018


Краен отчет и публикации.


Тържествено откриване на новата 2019/2020г.
16.09.2019
Аула на ВУЗФ

По време на тържественото откриване на учебната 2019/20 година в залата на ВУЗФ – пред ученици, учители, родители и гости на ЧОУ Банкерче и ЧПГ Банкер беше представена цялостната проектна дейност и представен клипа  „ЧОУ Банкерче - Какво ни даде Еразъм+?“

Всички ученици от ЧОУ Банкерче бяха облечени с тениски с логото на Еразъм . Малките първокласници също поемат по стъпките на своите по-големи приятели и ще се включат активно в следващите проекти.

Обяснителни бележки
В графата „Време/продължителност“ представяме конкретно в кои учебни часове е проведена дейността.
В графата „Междупредметни връзки“ представяме с кои
предмети от учебното съдържание си кореспондират дейностите – чрез проектните дейности учениците обогатяват знанията си по указаните учебни предмети.

Легенда на съкращенията
БЕ – Български език
АЕ – Английски език
СП – Самоподготовка
ГО – Гражданско образование
ИИ – Изобразително изкуство
ПН – Природни науки
ОС – Околен свят
ТП – Технологии и предприемачество
ИКТ – Информационни компютърни технологии
ПП –Природен парк
РР – Развитие на речта


Няма коментари:

Публикуване на коментар